Výchozí revize

 

 Kdy potřebujete výchozí revizní zprávu ?

 

Výchozí revize se provádí před uvedení nového plynovodu do provozu. Zpráva o revizi je součástí dodávky zařízení. Některé firmy si usnadňují práci tím, že zákazníka pouze upozorní, na nutnost, obstarat si tuto revizi. Tento postup je však v rozporu s právním řádem ČR: kromě již zmíněných předpisů i se zákonem na ochranu spotřebitelů. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprávě o revizi. Lze však jen doporučit, aby investor trval na tom, aby ve zprávě o výchozí revizi nebyly uvedeny žádné závady.

 • Příklad

V bytové jednotce byla provedena výměna stávajícího vytápění a to přechod z lokálního vytápění podokenními topidly typu WAW na etážové vytápění . Etážové vytápění, ( někdy používaný i nesprávný výraz „ ústřední topení“ ) je způsob vytápění pomocí otopných těles, topným mediem je nejčastěji upravená voda, případně různé viskózní kapaliny např. Bionagel. Na změnu systému vytápění již není nutné stavební povolení poze v případě vlastnictví bytové jednotky, je nutno tuto skutečnost oznámit představenstvu např.SVJ s jednoduchým nákresem situace v případě státního bytu, je nutno vše konzultovat s příslušných stavebním úřadem městské části. Pokud nebudete mít novou výchozí revizi plynového zařízení nedojde ke zkolaudování rekonstrukce, kolaudovat můžete klidně rok, revize bude potřebovat především proto, že servisní technik ( pověřená osoba výrobce spotřebiče ), který bude uvádět kotel do provozu nesmí tento spotřebiči uvést, pokud nedoložíte, revizní zprávu spalinové cesty, revizi plynového odběrního zařízení a v některých případech i revizi elektro pro připojení kotle na elektrickou síť. V případě, že se jedná o změnu majitele bytu, dědictví apod. a nemáte ještě vlastní plynoměr Vám bez VROPZ + tlakové zkoušky nenainstaluje plynárenský závod odběrní měřidlo - plynoměr.

 

 Všeobecné podmínky pro provedení zkoušek těsnosti a pevnosti.

Zkouška pevnosti

 • Zkušební medium - vzduch nebo inertní plyn (dusík apod.)
 • Zkouška je prováděna vždy před zkouškou těsnosti, pokud nejsou obě zkoušky provedeny současně.


Zkouška musí být provedena v následujících případech:

 • u nově zhotovené plynovody delší než 3 m délka rekonstruované nebo prodlužované části přesáhne 3 m
 • po zásazích na stávajících plynovodech, které měly vliv na těsnost plynovodu
 • plynovod byl mimo provoz déle než 6 měsíců
 • u plynovodu je odůvodněné podezření na porušení jeho těsnosti (stavebními pracemi, požárem apod.)
 • doba zkoušky (nejméně 15 minut)
 • úspěšná zkouška: bez zjevného poškození a bez úniku zkušebního media.

Zkouška těsnosti

 • hodnota zkušebního tlaku
 • zkušební medium - vzduch nebo inertní plyn (dusík apod.); mimořádně lze zkoušku provést provozním tlakem rozváděného plynu
 • zkouška se provádí samostatně po zkoušce pevnosti nebo současně s ní.
 • nově zhotovené plynovody delší než 3 m
 • délka rekonstruované nebo prodlužované části přesáhne 3 m
 • po zásazích na stávajících plynovodech, které měly vliv na těsnost plynovodu
 • plynovod byl mimo provoz déle než 6 měsíců
 • u plynovodu je odůvodněné podezření na porušení jeho těsnosti (stavebními pracemi, požárem apod.)
 • u plynovodů po dodatečném utěsňování podle TPG 704 02 "Dodatečné utěsňování domovních plynovodů"

Povinnost provedení výchozí ani provozní revize není stanovena v případě, že se jedná o demontáž a zpětnou montáž stávajícího spotřebiče bez úpravy plynovodu, nebo s jeho úpravou, ale do délky max. tři metry. V případě instalace nového spotřebiče je nutné dodržení platných předpisů a norem ( jedná se o osazení bezpečnostních uzávěrů, nebo hadic s protipožární odolností ).

 

Zobrazení: 5617

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz