Osoba odpovědná

Podle ustanovení článku 8.1.1 ČSN EN 1775 ( technická norma která stanoví podmínky pro projektování, montáž, provoz a údržbu domovních plynovodů ), má být počínaje uvedením celého plynovodu, nebo jakékoliv jeho úseku do provozu ustanovena tzv. „osoba odpovědná“ za provoz plynovodu v budovách.Je potřebné i respektovat i skutečnost, za provoz plynovodu, nebo některého jeho úseku má být v každém okamžiku odpovědná pouze jedna osoba. Zavedení osoby odpovědné, má velký význam při zajišťování péče o bezpečný a spolehlivý provoz plynovodu v budovách v rámci prevence v ochraně veřejného zájmu. Povinnost zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz plynovodu v budovách je možno nalézt v zákoně č.458/2000 sb.( energetický zákon ), zákoně č. 262/2006 Sb. ( zákoník práce ), zákoně 309/2006 Sb. a též ve vyhláškách ČÚBP nově vyhlášky SÚIP. Systém SÚIP nabyl účinnosti zákonem č. 251/2005 Sb.

V případě že právnická ( např. spol. vlastníků bytových jednotek ), či podnikající fyzická osoba neurčí pracovníka odpovědného za provoz, přejímá tuto odpovědnost vedoucí organizace ( předseda společenství ).

Povinnosti osoby odpovědné:

1.    Sledovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozovaného domovního plynovodu s cílem, aby odpovídal příslušným právním předpisům na úseku BOZP a normativním dokumentům, tj. aby neměl závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu a jeho stav aby neohrožoval bezpečnost, zdraví a životy osob a majetek.
2.    Dbát na to, aby domovní plynovod byl podrobován provozním revizím a kontrolám podle nařízení vlády 191/2022 Sb., v případě, že má předepsanou odbornou způsobilost, může provádět revize a kontroly odpovědná osoba sama.
3.    Dbát na to, aby byla přijímána opatření k odstranění nedostatků zjištěných při revizích a kontrolách, při jejich odstranění spolupracovat s odborně způsobilými organizacemi (viz. vyhl. č. 21/1979 Sb.v platném znění).
4.    Spolupracovat s zástupcem provozovatele při rekonstrukcích a rozšiřování plynovodu, a to zejména v etapě projektování a zřizování.
5.    Vést provozní dokumentaci plynovodu s údaji o umístění plynovodu, jeho popisem a schématem, zabezpečovat zpracování změn stavu plynovodu tak, aby provozní dokumentace odpovídala skutečnému stavu plynovodu.
6.    Zmocňovat k pracím na plynovodu, tj. k opravám, montáži a údržbě, odborně způsobilé osoby (viz. vyhl. č. 21/1979 Sb.v platném znění).
7.    Evidovat pokyny s opatřeními, která je nutno učinit v případě přetrvávajícího zápachu plynu. Pokyny musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 TPG 704 01.
8.    Umístit na vhodném místě pokyny, podle nichž je nutno postupovat v případě vzniku mimořádných stavů, např. úniku plynu nebo požáru, aby byla zajištěna bezpečnost osob nebo majetku.
9.    Dbát na přístupnost a ovladatelnost uzávěrů plynu, zejména HUP.
10.  V případě nehod, havárií a jiných neobvyklých situací v provozu plynovodu informovat příslušné orgány (hasiči, policie, OIP) a pohotovostní plynárenskou službu.
11.  Spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu.

V zájmu osoby odpovědné, za provoz domovního plynovodu v budovách je mít a soustavně doplňovat znalosti přepisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (vyhl. ČÚBP a normativní dokumenty), ČSN EN 1775 neobsahuje ustanovení, které by stanovovalo požadavky na odborný profil osoby odpovědné za provoz. Má se však za to, že je jí fyzická osoba, která má odborné znalosti z problematiky bezpečnosti a provozuschopnosti domovních plynovodů, znalosti základních aspektů bezpečnosti práce a požární ochrany a je seznámena s místními podmínkami provozu domovních plynovodů vč. opatření, které je potřeba učinit v případě mimořádných stavů. Bez těchto znalostí by nemohla vykonávat svoji funkci řádně. Může jí být, technik provozu, obsluhovatel plynového zařízení apod.

Zobrazení: 3599

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz