Kontrolní prohlídka

Kontrolní prohlídka na základě nařízení vlády 191/2022 se provádí 1x ročně.
V roce ( dle harmonogramu revizí ) kdy, se provádí provozní revize OPZ, kontrolní prohlídka se NEPROVÁDÍ. 

Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení provádí osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2 nebo 3. Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis provedený v lhůtách podle § 19 odst. 1 vět druhé a třetí. O úkonu musí být učiněn záznam.

Detektor úniků plznu spojený s detektorem CO

  • po generální opravě
  • po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu
  • po nuceném odstavení zařízení z provozu
  • po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců
  • Při provozní revizi se podle charakteru zařízení prověří zejména změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné nedostatky, dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, úplnost a správnost provozní technické dokumentace, funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení poruchových stavů, funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce zařízení, těsnost zařízení a jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a požární ochrany.
    Bližší podmínky jsou uvedeny v ČSN 38 6405 „Plynová zařízení. Zásady provozu“.
  • Provozní revizi si musí zajistit právnická nebo fyzická osoba, a to na základě harmonogramu revizí zpracovaného nejméně na tříleté období. Za neprovádění revizí jí může být uložena pokuta až 2,000.000 Kč. Z tohoto důvodu je nutné, aby tato právnická osoba, společenství vlastníků apod., měli písmenou formou určenou tzv. OSOBU ODPOVĚDNOU, která je schopna posoudit, zda má revizní technik platné osvědčení a revizní zpráva obsahuje všechny náležitosti rozhodující pro její platnost, dále zda revizní technik provedl správně obsahově .

Kontrola těsnosti je prováděna detektorem plynu RIDGID micro CD-100 v případě nejasností je používán i  pěnotvorný roztok. Úníky plynu jsou klasifikovány podle TPG 913 01.

Pro provedení provozní revize je nutno doložit objednatelem výchozí revizní zprávu nebo zprávu o poslední provozní revizi a posudek spalinové cesty vyhotovený odbornou kominickou provozovnou.

Zobrazení: 1227

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz