Spalinová cesta

Vyhláška 34/2016 Sb.
Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vláda nařizuje ze zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/2000 Sb.,., zákona č. 203/1995 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/ /2000 Sb., zákona č. 360/2002 Sb., zákona č. 413/2004 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 282/2009 Sb.:

1. Každý je povinen počínat si tak, aby při provozu komína a kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv je považován za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, pouze v případě, že kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína je prováděna způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády. A pokud nejsou při jejich kontrole nebo revizi shledány závady.
3. Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu větším jak 800 mm, nebo o výšce 60 m a větší, a na spotřebič o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

§ 2 Kontrola spalinové cesty

1. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, jakou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
2. Kontrola spalinové cesty je prováděna posouzením bezpečného umístění stavby, materiálu a ostatních předmětů v návaznosti na provedení spalinové cesty, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a schopnosti provozu.
3.zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, čisticím a kontrolním místům.
4.zajištění požární bezpečnosti stavby zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, prostorem půdy nebo střechou a vývodů spalin boční stěnou stavby.
5.posouzením technického stavu.

§ 3 Čištění spalinové cesty

1.čištění spalinové cesty používané pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
2. Čištění spalinové cesty je prováděno čisticími pracemi, hlavně zaměřením na odstranění usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných ve spodní části komínu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

§ 4 Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

1. Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
2. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit. Kontrola a čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
3. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.
4. Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
5. Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 5 Revize spalinové cesty

1. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů.
a.) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.
2. Revize spalinové cesty se provádí
a.) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, nebo při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
b.) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv.
c.) po komínovém požáru.
d.) při vzniku trhlin ve spalinové cestě,

§ 6 Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty

1. provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, je povinna o tom učinit záznam do požární knihy, nebo jiné provozní dokumentace, kterou následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
2. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které jsou ohrožením požární bezpečnosti, zdraví, života nebo majetku osob a které není možné odstranit na místě, oznámí tuto skutečnost písemnou formou.
a.) V případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu.
b.) V případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost oznámí vše příslušnému hasičskému sboru.

§ 8 Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů,je zrušena.

§ 9 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti od 21. ledna 2016.

 

Zobrazení: 2804

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz