Co je to plynovod

  • Plynovodní přípojka : – zařízení spojující distribuční soustavu a odběrné plynové zařízení – § 2 odst.(2) písm. b) čl. 13 a § 66 odst. (1) energetického zákona v platném znění. Hranice, resp. dělicí místa plynovodní přípojky vyplývají z ustanovení § 1 odst. (5) písm. c) čl. 4 a čl. 5 vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb., a z čl. 3.2.4 ČSN EN 1775 (38 6441): plynovodní přípojka počíná na plynovodu distribuční sítě a končí vstupní stranou (osou svaru či dělicí rovinou přírubového spoje) uzavírací armatury na vstupu do předávacích míst, která jsou provozována zákazníkem – tím je zpravidla vstupní strana HUP odběrného plynového zařízení. Nejasnosti ohledně dělicích míst mohou vzniknout hlavně tehdy, je-li mezi HUP odběrného plynového zařízení a plynovod distribuční soustavy umístěn další uzávěr – hlavní uzavírací armatura na vstupu do plynovodní přípojky; potom je pro stanovení dělicího místa mezi plynovodní přípojkou a OPZ rozhodující smluvní stanovení předávacího místa plynu (místa předávky plynu mezi dodavatelem a odběratelem).
  • Odběrné plynové zařízení – podle ustanovení § 2 odst. (2) písm. b) čl. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění jsou to veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení. Dělicí místo mezi plynovodní přípojkou a odběrným plynovým zařízením přesně stanovuje ustanovení § 1 odst. (5) písm. c) odst. (4) a (5) vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb., citované výše u plynovodní přípojky. Kromě toho, ustanovení § 46 odst. (4) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. ukládá povinnost instalovat na začátku odběrného plynového zařízení hlavní uzávěr a stanovuje základní zásady pro jeho umístění, blíže určené v čl. 4.4 TPG 704 01.
  • Domovní rozvod– část domovního plynovodu začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk.
  • Spotřební rozvod – část domovního plynovodu začínající uzávěry před plynoměry pro obchodní styk a končící před uzávěry plynových spotřebičů.
  • Připojení plynového spotřebiče – zařízení k připojení plynového spotřebiče na spotřební rozvod. Začíná uzávěrem plynového spotřebiče. Jeho součástí je spojovací potrubí nebo hadice, případně i spotřebičový regulátor.
  • Plynový spotřebič – souhrnné označení pro zařízení, které využívá energie plynu vzniklé jeho spalováním pro přípravu teplé užitkové vody, k přípravě pokrmů, k vytápění nebo k technologickým účelům.
Zobrazení: 4919

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz