OPZ a nemovitosti

  • OPZ ( odběrní plynové zařízení )je součástí nemovitosti a jeho vlastníkem je její vlastník, stejně tak jako ostatních rozvodů (elektro, voda, odpady apod.). Toto je zřejmé např. v případě rodinných domů, ale v případě bytových domů s více nájemníky, nebo s vlastníky jednotlivých bytů, kterým dodavatel plynu – provozovatel distribuční soustavy dodává plyn na základě samostatných smluvních vztahů, to není vždy zcela zřejmé.V tomto případě energetický zákon pro zařízení, sloužící k dodávce plynu více chráněným zákazníkům v jedné nemovitosti na základě smlouvy, zavádí pojem tzv. „společné odběrné plynové zařízení“ a v § 63 odst. (4) stanoví, že toto společné odběrné plynové zařízení je součástí nemovitosti. V § 63 odst. (3) potom ukládá vlastníku dotčené nemovitosti udržovat společné odběrné plynové zařízení, sloužící pro tyto dodávky ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.Dále je nutno upozornit, že mj. zařízení pro rozvod plynů a zařízení pro spotřebu plynu spalováním jsou zařízení, podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ustanovení § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je též nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, který stanoví, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. To znamená, že pro posouzení zda OPZ nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující, zda OPZ nebo jeho část je v osobním užívání uživatelů bytů (občanů) a místností nesloužících k bydlení. Praktickou aplikaci můžeme dokumentovat na násl. základních příkladech:
   1. Rodinný dům, užívaný pouze vlastníkem a jeho rodinnými příslušníky. Potom vlastníku podle § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. nevzniká povinnost provádět kontroly a provozní revize OPZ v případě, že toto slouží k osobnímu užívání, nikoliv k podnikatelské činnosti vlastníka nebo jeho rodinných příslušníků.
   2. Bytový dům s více byty, vlastníkem celé nemovitosti je fyzická nebo právnická osoba. Potom je rozhodné, zda uživatelům bytů (nájemníkům, podnájemníkům) předá vlastník domu prokazatelně byt včetně příslušné části OPZ do osobního užívání (např. nájemní smlouvou). V tomto případě vlastník ani nájemce nejsou povinni zajistit kontroly a provozní revize přísl. části OPZ, tj. spotřebního rozvodu plynu včetně připojení spotřebičů a spotřebičů v těchto bytech. Pokud vlastník prokazatelně byt včetně přísl. části OPZ uživatelům bytů do osobního užívání nepředá, je povinen zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. i v těchto částech OPZ. Vlastník domu však v každém případě musí zajistit provádění kontrol a provozních revizí té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení – společného odběrného plynového zařízení (tj. domovního rozvodu).
   3. Bytový dům s více byty, které vlastní, včetně přísl. částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané). Tito vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod.
   4. Ty části OPZ, které jsou předány k osobnímu užívání uživatelů bytů nebo nebytových prostor, nepodléhají podle ustanovení § 1 odst. (3) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. povinnosti provádět kontroly a provozní revize. Jedná se přitom o spotřební rozvod včetně připojení spotřebičů a spotřebiče v bytech, ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné plynovým spotřebičem v osobním užívání vlastníka či nájemce.Pokud jde o zajištění provozu a údržby společné části OPZ, upozorňuji na znění čl. 8.1 ČSN EN 1775 (38 6441):„Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoliv úseku do provozu musí být ustanovena osoba odpovědná za jeho provoz.Tato osoba bude dále nazývána „osobou odpovědnou za provoz“. Za provoz celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku musí být v každém okamžiku odpovědná pouze jedna osoba.POZNÁMKA: Dodavatel plynu může být odpovědný za přípojku a plynoměr, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.“ (Konec citace)

   V konkrétním případě je tedy nutno:

   1. určit vlastníka společné části OPZ (domovního rozvodu),
   2. požádat vlastníka o určení osoby, odpovědné za provoz této části OPZ (domovního rozvodu),
   3. s touto odpovědnou osobou dále jednat při zajišťování kontrol a provádění provozních revizí.

   Při provádění kontrol a revizí OPZ nebo jejich částí, podléhajících státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, postupujeme podle ČSN 38 6405:

   Závěrem připomínám, že i v případě, kdy odběrné plynové zařízení nebo jeho část nepodléhá státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, platí povinnost chráněného zákazníka { chráněným zákazníkem je fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku plynu ve stanovené kvalitě a za regulované ceny} uvedená v § 63 odst. (2) písm. c) zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění, tj. udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

   Chráněný zákazník v tomto případě o vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Zpravidla reaguje až na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu (viz § 3 odst. (1) vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění). Je na místě, aby využil pokynů oprávněné organizace (viz čl. 7.2 TPG 704 01) a k ověření stavu využil služeb buď oprávněné právnické, nebo podnikající fyzické osoby nebo revizního technika plynových zařízení.

Zobrazení: 3270

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz