Normy

Zákony a vyhlášky…

 • 85/1978 Sb. – vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení - Novelizace zákonem 250/2021 Sb. s platností od 1.7.2022
 • 251/2005 Sb – zákon o inspekci práce
 • 174/1968 Sb. – zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
 • 21/1979 Sb. – vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
 • 22/1997 Sb. – zákon o technických požadavcích na výrobky
 • 458/2000 Sb. – energetický zákon a související předpisy
 • 91/1993 Sb. – vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • 201/2010 Sb. -  nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
 • Zákony a vyhlášky ke stažení…

 Normy…

 • ČSN EN 1775     – Plynovody v budovách < 10 bar
 • ČSN EN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu
 • ČSN 73 4201      – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 15 266   – Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvody plynu.

TPG a TDG…

 • TPG 402 01 – Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
 • TPG 402 03 – Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) v užitných prostorách vozidel, v přívěsech a maringotkách. 
 • TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
 • TPG 700 01 – Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
 • TPG 702 04 – Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
 • TPG 702 01 – Plynovody a přípojky z polyethylenu
 • TPG 704 03 – Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
 • TPG 800 02 - Spotřebiče na plynná paliva s relativní hustotou vyšší než vzduch (LPG), umístěné v prostorech pod úrovní terénu.
 • TPG 905 02 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG)
 • TPG 913 01 – Zásady kontroly těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
 • TPG 934 01 – Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz
 • TPG 941 01 - Přetlakové komíny a kouřovody pro připojení plynových spotřebičů 
 • TPG 07 0703 - Navrhování, zřizování a provoz kotelen
 • Všechny platné TPG a TDG…
Zobrazení: 2834

Kontakt

Vladimír Černohorský
Heranova 10/1546, Praha 13 - Stodůlky
tel:. 775 55 25 45
e-mail : revize@revizecernohorsky.cz