Spotřebiče

 Rozdělení spotřebičů podle typů :

    • Typ „A“ – Počet plynových spotřebičů v této kategorii je největší ze všech uvedených kategorií. Patří sem plynové sporáky, vařiče, některé typy průtokových ohřívačů vody ale i velkokuchyňské spotřebiče, laboratorní a sklářské kahany apod. Typickým představitelem této kategorie je plynový sporák. Na umístění těchto spotřebičů jsou kladeny speciální požadavky s ohledem na umístění s ohledem na množství spalovacího vzduchu pro hoření a množství spalin. Zdůrazňuji, nerezový vlnovec CATS není hadicí, ale POTRUBÍM, nelze jej tedy používat pro připojení plynového sporáku. Připojením spotřebiče takovýmto způsobem je porušení TPG 800 03 a v případě, že Vám montážník takto dopojí plynový sporák instalaci reklamujte, případně se obraťte na TIČR ( Technická inspekce České republiky ).
    • Typ „B“ – Do této kategorie patří převážná většina plynových kotlů s atmosférickými hořáky, dále některé typy topidel, průtokové ohřívače vody zapojené do komína nebo s vlastním kouřovodem. Do podskupiny B1 patří v této kategorii spotřebiče, vybavené přerušovačem tahu. Do podskupiny B2 patří spotřebiče bez přerušovače tahu. Kategorie B má celkem 5 podskupin, které se liší konstrukčním provedením (přirozený odtah spalin, odtah spalin ventilátorem apod.) U těchto spotřebičů jsou kladeny rovněž zvláštní požadavky na umístění vzhledem ke spotřebě spalovacího vzduchu a v případě atmosferických hořáků musí být řešení konflikt s nucenou ventilací místností a vznikem podtlaku při současném provozu těchto dvou zařízení.
    • Typ „C“ – Do této kategorie plynových spotřebičů patří převážně závěsné plynové kotle s různým konstrukčním provedením přívodu spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru a odvodem spalin do vnějšího prostoru. Na tyto spotřebiče nejsou z pohledu jejich umístění kladeny zvláštní požadavky na větrání jako u typů „A“ nebo „B“. Patří sem rovněž podokenní plynová topidla aj. Tato kategorie má celkem 8 podskupin podle konstrukčního uspořádání spotřebiče. Typickými představiteli podskupiny C1 jsou tzv. turbokotle a plynová topidla s přirozeným tahem.